Algemene voorwaarden

U doneert aan onderstaande Ontvangende partij:

Stiching Ipse de Bruggen in Nederland, statutair gevestigd te Zoetermeer, kantoorhoudende te Zoetermeer aan de Louis Braillelaan 42, (postcode 2719EK), ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 27321808, hierna verder te noemen: Ipse de Bruggen.

Ipse de Bruggen is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).


ARTIKEL 1 DEFINITIES

Donatieformulier: middel om online een donatie te doen aan Ipse de Bruggen ten behoeve van de Jostiband.

Gevende partij: de natuurlijke – of rechtspersoon die middels een elektronische overboeking, via deze website een donatie doet aan Ipse de Bruggen ten behoeve van de Jostiband.

Online doneren: het geven van geld middels een elektronische overboeking via de website van jostiband.nl/50

 

ARTIKEL 2 TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke online donatie middels deze website aan Ipse de Bruggen ten behoeve van de Jostiband.
 1. De gevende partij stemt, door online te doneren, in met deze Algemene Voorwaarden.
 1. Ipse de Bruggen behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden tussentijds te kunnen wijzigen.

 

ARTIKEL 3 RECHTEN IPSE DE BRUGGEN

 1. Online donaties via deze website komen volledig ten goede aan Ipse de Bruggen ten behoeve van de Jostiband.
 1. Ipse de Bruggen is volledig vrij in het bestemmen van deze online donaties voor de Jostiband, mits overeenkomstig haar statutaire doelstellingen.

 

ARTIKEL 4 PLICHTEN IPSE DE BRUGGEN

 1. Ipse de Bruggen verplicht zich de ontvangen bedragen te besteden voor het project de Jostiband overeenkomstig haar statutaire doelstellingen.
 1. Ipse de Bruggen neemt passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de communicatie, de persoonsgegevens, de elektronische overdracht van data en online donaties en zorgt voor een veilige webomgeving.
 1. Alle personen die namens Ipse de Bruggen bevoegd zijn van de persoonsgegevens kennis te kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding van deze gegevens.

ARTIKEL 5 PLICHTEN GEVENDE PARTIJ

 1. Om online een donatie te kunnen doen dient de gevende partij minimaal 18 jaar oud te zijn. Indien een gevende partij de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt, dient een online donatie via een van de ouders of verzorgers te geschieden.
 1. De gevende partij geeft de correcte naam en identiteit op.
 1. De gevende partij verricht uitsluitend donaties met middelen waarover hij/zij mag beschikken en waarover hij/zij zeggenschap heeft.
 1. Ipse de Bruggen doet aangifte bij de politie indien de gevende partij onder valse naam of identiteit dan wel met middelen waarover hij/zij niet mag beschikken en waarover hij/zij geen zeggenschap heeft, donaties verricht.
 1. De gevende partij ziet er op toe dat een eventuele partner, in de zin van artikel 88 boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, vooraf zijn/haar toestemming heeft verleend voor de donatie, indien deze is te beschouwen als ongebruikelijk en/of bovenmatig.

 

ARTIKEL 6 WET BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

 1. Ipse de Bruggen verwerkt de door de gevende partij aan Ipse de Bruggen verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met alle (wettelijke) voorschriften betreffende de te verwerken gegevens, daaronder in het bijzonder begrepen de voorschriften bij of krachtens de Wet bescherming persoonsgegevens gesteld.
 1. Deze persoonsgegevens worden door Ipse de Bruggen verwerkt ten behoeve van het aangaan van donateurschappen, voor de aanvaarding en afwikkeling van overige begunstigingen, voor het uitvoeren van marketingactiviteiten, alsmede om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.
 1. De gevende partij heeft het recht zich te verzetten tegen verwerking van deze gegevens in het kader van marketingactiviteiten.
 1. De gevende partij heeft het recht te controleren of de door Ipse de Bruggen geregistreerde gegevens juist zijn en het recht op correctie, indien de gegevens niet juist blijken te zijn. Ipse de Bruggen heeft het recht om in dit kader om legitimatie van de gevende partij te verzoeken.

 

ARTIKEL 7 COOKIES

Ipse de Bruggen maakt gebruik van cookies op delen van haar website. Er worden bij het bezoek aan het deel waar de onderhavige donaties worden behandeld, geen cookies geplaatst door Ipse de Bruggen dan wel door enige andere partij.

 

ARTIKEL 8 SLOTBEPALINGEN

 1. De disclaimer en het privacy statement die Ipse de Bruggen hanteert zijn onverkort van toepassing.
 1. Indien partijen, in geval van het ontstaan van een geschil, er niet in slagen onderling tot overeenstemming te komen, verklaren zij hierbij dat de rechtbank te Amsterdam bevoegd is om van het geschil kennis te nemen.
 1. Partijen verklaren voorts dat Nederlands recht van toepassing is.

 

In geval van vragen over donaties of andere algemene vragen over www.jostiband.nl/50, kan contact opgenomen worden met Ipse de Bruggen. Het e-mailadres: info@jostiband50.nl.

Deze algemene voorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd of geactualiseerd.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!